Acasă » Admitere LICENȚĂ -Septembrie 2023

Admitere LICENȚĂ -Septembrie 2023

NIVEL LICENȚĂ  

(Învățământ cu frecvență și Învățământ la distanță)

 

Specializarea: Administrație Publică

Domeniul: Științe Administrative

Durata studiilor: 6 semestre (3 ani)

Limba de predare: română

Taxă de admitere: 60 RON, adică taxă de înscriere (30 lei) + taxă de procesare (30 lei)

  • SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ SELECTAȚI 60 DE RON CAND PLATITI PE SITE!

Taxă de școlarizare: 3200 RON (Zi) / 3000 RON (ID)

 

  • Burse de Merit, Performanță, Sociale
  • Locuri disponibile în cămin (în funcție de medie și număr de cereri)
  • Activități extra-curriculare

ATENȚIE

Admiterea are loc exclusiv online. Asta înseamnă că toate etapele admiterii au loc online, de la depunerea dosarului și până la confirmarea acestuia. Tot ce trebuie să faci este să accesezi platforma de admitere:

 

______________________________________________

 

Locuri Disponibile

Învăţământ cu frecvență

(79, din care)

Învăţământ la distanţă (31, din care)
BUGET Taxă Taxă
79

31

 

 

______________________________________________

 

 

CALENDARUL ADMITERII

• Înscrierea candidaţilor: 4-6 septembrie 2023

• Rezultate iniţiale: 8 septembrie 2023

• Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor: 9-10 septembrie 2023

• Confirmarea ocupării locului: 9-10 septembrie 2023

• Exprimarea intenției de participare la procesul de redistribuire pentru candidații aflați “în așteptare”: 9-10 septembrie 2023

• Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării: 11 septembrie 2023

• Rezultate după redistribuiri: 12 septembrie 2023

• Confirmarea ocupării locului după redistribuire și pentru candidații din lista de așteptare: 12-13 septembrie 2023

• Rezultate finale: 15 septembrie 2023


CRITERII DE ADMITERE

       Absolvenți de liceu (indiferent de promoție): Media examenului de bacalaureat – cu pondere de 100%

    ATENȚIE! Licențiații care concurează pentru locuri bugetate (adică prima facultate a fost în regim cu taxă) vor fi admiși pe baza criteriilor de admitere pentru absolvenții de liceu (caz în care li se va lua în calcul media de la examenul de bacalaureat).

 CRITERII DE DEPARTAJARE

a) Nota obținută la disciplina Limba și literatura română – proba scrisă de la examenul de bacalaureat

b) Cea mai mare notă la o probă scrisă de la examenul de bacalaureat, excepție limba şi literatura român

c) A doua cea mai mare notă la o probă scrisă de la examenul de bacalaureat, excepție limba şi literatura română

d) Test de departajare (în situații excepționale, dacă pe baza criteriilor mai sus menționate nu s-a putut realiza departajarea)

_______________________________________________

Descrierea programului de studii

Administrația Publică este un domeniu interdisciplinar, care oferă studenților oportunitatea de a îmbunătăți felul în care funcționează comunitățile în care trăiesc. Absolvenții noștri vor avea posibilitatea de a se angaja și de a-și pune în aplicare competențele dobândite atât în instituțiile administrației centrale și locale (Guvern, Parlament, Președinție, Prefecturi, Primării, agenții guvernamentale) cât și în instituții ale Uniunii Europene, organizații non-guvernamentale și firme private.

Programul acreditat pe care îl oferim, cel mai bun din România, se află la intersecția mai multor domenii de studiu (management, resurse umane, sociologie, drept, economie, urbanism, protecția mediului, științe politice). Structura cursurilor și metodele de predare sunt inspirate din experiența profesorilor noștri în importante universități americane și europene. Accentul nu se pune pe memorarea unor cursuri ci pe înțelegerea conceptelor de bază, implicare în dezbatere, muncă individuală sau în echipă, dezvoltarea unor capacități de analiză și sinteză. Veți urma cursuri ca: Teorii organizaționale, Bazele economiei de piață, Managementul conflictelor și tehnici de negociere, Sisteme administrative comparate, Management public, Marketing public, Sistem constituțional și instituții politice, Managementul proiectelor, Managementul ONG-urilor.

Admiterea se face pe bază de concurs de dosare, ținându-se cont de media anilor de liceu și de media de la examenul de Bacalaureat. Vă oferim atât locuri bugetate cât și cu taxă; la sfârșitul fiecărui an, studenții cu mediile cele mai mari vor ocupa locurile bugetate (chiar dacă au fost admiși inițial pe un loc cu taxă).

_________________________________________________

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE LICENȚĂ

DOCUMENTE SCANATE necesare pentru înscrierea la nivel licență

◉ fișă tip de înscriere (semnată, se generează pe platforma de admitere);

◉ diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;

◉ certificatul de naștere;

◉ carte de identitate;

◉ adeverință medicală tip;

◉ dovada achitării taxelor de admitere (înscriere și procesare);

◉ scrisoarea de motivație (se descarcă de aici: Scrisoare_de_motivatie_2023_RO și se respectă formatul propus în model), redactată în limba de predare a specializării alese;

Notă: În cazul în care candidatul optează pentru înscrierea la mai multe specializări din cadrul FSPAC, acesta va trebui să depună o scrisoare de motivație distinctă pentru fiecare specializare, redactată în limba de studiu a programului respectiv.

◉ diploma obținută în urma participării la unul dintre concursurile organizate de departamentele FSPAC (dacă e cazul);

◉ alte documente necesare admiterii care vor fi comunicate în timp util candidaților.

 

ATENȚIE

 ÎNSCRIERE PE SITE-UL: https://admitere.ubbcluj.ro

Actelor de mai sus se adaugă și următoarele (pentru situațiile excepționale enumerate):
  • Candidații care au obținut distincții la olimpiadele școlare și/sau la concursuri internaționale sau naționale vor încărca pe platformă, odată cu celelalte acte, diploma de olimpic;
  • Candidații pe locurile speciale rezervate etniei rome vor trebui să prezinte la înscriere o adeverință eliberată de către o organizație legal constituită și recunoscută a etniei rome, care să ateste apartenența la această etnie;
  • Candidații care urmează, în paralel, și o altă specializare, trebuie să prezinte o adeverință din care să rezulte calitatea de student;
  • Candidații care beneficiază de scutire parțială sau totală a plății taxei de admitere vor trebui să aducă acte doveditoare în original: adeverințe de angajat sau cadru didactic, certificate de deces ale părinților, adeverințe eliberate de centre rezidențiale sau de tip familial;
  • Candidații cetățeni din Republica Moldova vor trebui să prezinte la înscriere pașaportul și cartea de identitate în original

 

Regulamentul de admitere poate fi consultat aici